Sprogvurdering

Uden for dagtilbud

Sprogvurdering i Slagelse Kommune

Her fortæller vi om, hvordan vi i Slagelse Kommune arbejder med sprogvurdering:

Børn i 3-årsalderen bliver sprogvurderet i dagtilbud med TRAS-materialet såfremt det pædagogiske personale har en formodning om, at barnet har behov for sproglige indsatser. Dette gælder alle børn.

Hvis børn er udenfor dagtilbud, vil familien blive kontaktet med henblik på sprogvurdering af barnet i et af kommunens dagtilbud.

Hvis et barn er flersproget og har behov for dansksproglig indsats, skal familien sikre, at barnet modtager denne. En måde at sikre dette er, at barnet indskrives i ordinært dagtilbud. Der kan efter gældende lovgivning tillige oprettes obligatoriske dagtilbud for børn i 3-6 årsalderen i 30 timer om ugen.

Når et dagtilbud vurderer, at et flersproget barn har behov for en fokuseret sprogindsats, kan der efter behov tilknyttes en flersprogspædagog. Flersprogspædagogerne arbejder med et pædagogisk sprogscreeningsmateriale "Vis hvad du kan", som er udarbejdet med henblik på arbejdet med flersprogethed. 

Der er forskel på sprogvurderingsmaterialer

Der er ikke nogle sprogvurderingsmetoder, der alene giver et fuldkomment overblik over et barns sprogudvikling - der er tale om øjebliksbilleder. Derfor er det vigtigt at have øje for, hvordan barnets sprog udvikles over tid.

Når børns sprog måles kan man i princippet vurdere ud fra to måder:

1. Barnets sprog kan vurderes i forhold til jævnaldrende børns sprog.

2. Barnets sprog vurderes i forhold til barnets egen individuelle udvikling.

Den første type anvendes til at udlede, om et barn har behov for støtte i sin sprogudvikling. Når et flersproget barn, der ikke taler dansk før ved dagtilbudstart, får vurderet sin dansksproglige udvikling medfører det, at barnets sprog sammenlignes med en dansk sproget norm for, hvad et barn bør kunne på et givent alderstrin. Den er god til at udlede, om der er behov for en indsats. Den siger dermed ikke noget om hvilken type pædagogisk indsats, der bør tilvejebringes. Det gør den anden type derimod. Den anden type er ofte kriteriebaseret således, at der her vurderes ud fra specifikke sproglige kompetencer.

I Slagelse bruges TRAS og Vis hvad du kan. Begge materialer er kriteriebaserede. Når vi hos flersprogspædagogerne anvender sidstnævnte er det for at arbejde målrettet med det enkelte barn ud fra, hvor det er i sin andetsprogstilegnelse og herudfra etablere indsatser i samvær med barnets dagtilbud. Vi kan derud fra kriterievurdere, hvordan barnets sprogudvikling sker over tid. Her er fokus på barnets kommunikationsstrategier set ud fra en flersprogsnorm. Det betyder, at sprogtilegnelsen ses i lyset af, hvad barnet i forvejen behersker, hvor barnets har udviklingspotentialer og ud fra, hvor længe barnet har opholdt sig i et dansksproget miljø. 

Siden er sidst opdateret 31. marts 2021